Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Wymiana źródeł ciepła w 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy,
W dniu 04.07.2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieścił następującą informację dotyczącą dofinansowania wymiany źródeł ciepła starej generacji:

„Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.
Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona będzie dotacja – 53 tys. złotych.
W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).
W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.”

O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 • Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony...
 • -

Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 • -
 • Tworzenie PSZOK-u.

Tworzenie PSZOK-u

Zgodnie z umową nr 0127/15/OZ/P z dnia 13.11.2015 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki udzielono pożyczki w kwocie 1 566 480,31 zł. na zadanie: „Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zawarto umowy z wykonawcami. Na prace budowlane najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PPHU ANETKA Aneta Cieślińska z siedzibą przy ul. Bolesława Prusa 7 w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 1 501 536,31 zł. Nowe kontenery stalowe dostarczy firma MJB M. Mierzejeska, T.J. Brzezińscy, Nicponia, 03-140 Gniew za kwotę 64 944,00 zł.

Za pozyskane środki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o powierzchni 5194 m2, który mieści się przy ul. Przytorowej 7 zostanie utwardzony kostką, na której staną wiaty i kontenery przeznaczone na posegregowane przez mieszkańców odpady. Utwardzony plac zostanie uzupełniony o odwodnienie liniowe, zbiornik odparowujący z separatorem w celu zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne. PSZOK będzie też wyposażony w wagę samochodową i budynek dla obsługi. Ponadto w ramach tych środków do PSZOK zostanie zakupionych czternaście nowych stalowych kontenerów typu KP.

Planowana jest też zmiana organizacji ruchu na terenie bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Mieszkańcy, którzy zdecydują się dostarczyć odpady segregowane do PSZOK własnym transportem będą mieli zapewniony wjazd oddzielną bramą. Pracownik z obsługi zważy odpady i dokona ich rejestracji. Będzie też zobowiązany do wystawienia dokumentów potwierdzających ich odbiór i upewnienie się, że przywiózł je mieszkaniec naszego miasta.

Inwestycję rozpoczęto na początku III kw. 2015 r. jej zakończenie planuje się na koniec 2015 r.

 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku.

Usuwanie azbestu z miasta

Dnia 10.06.2015 r. Uchwałą NR 940/15 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 0710/15/OZ/D z dnia 07.09.2015r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 903,00 zł. na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku”.

Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego wyniósł do 85 % kosztu kwalifikowanego brutto w tym do 49 % kosztów kwalifikowanych zostało udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosił 1063,42 zł. Ponad 15% wartości kosztów zadania pokryło Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Obecny projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2011r. W roku 2014r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2015r. zadeklarowało 3 właścicieli budynków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych wyrobami azbestowymi. Osoby te nie poniosły żadnych kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych gdyż pokryte one zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki .

Zgodnie z umową zawartą z firmą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Piotr, ul. Warszawska 38 B, 05-084 Leszno w dniach od 10 lipca do 28 sierpnia 2015r. zdemontowano i zutylizowano 41,10 m2 wyrobów azbestowych oraz odebrano i zutylizowano 205 m2 wyrobów azbestowych. Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych trafiło 3,935 MG azbestu.

Jednocześnie informuję, że nadal trwa zbieranie wniosków osób deklarujących pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu własnych nieruchomości w przyszłym 2016 roku.

 • -

Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej

„Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej – baza edukacyjna Ekostrażników” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.718,08 zł.

 • -

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 14.307,59 zł.

 • -

Dofinansowanie Programu edukacyjnego EKO-STRAŻNIK

Dnia 20 września 2011 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 35 934,40 zł. na realizację zadania pn. „PROGRAM EDUKACYJNY EKO-STRAŻNIK – POMYŚL, POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ (2011)”.

 

Takie dofinansowanie umożliwia nam m.in.:
• udział grupy EKO-STRAŻNIKÓW w edukacyjnej wycieczce do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Żywcu;
• zakup koszulek oraz czapeczek promocyjnych dla  uczestników  i dzieci zainteresowanych Programem;
• zakup wyposażenia niezbędnego do zapobiegania dewastacji środowiska;
• zakup wyposażenia dydaktycznego dla koordynatora działań nowodworskiego EKO-STRAŻNIKA;
• opracowanie i wydanie płyt multimedialnych, stanowiących  materiał promocyjny oraz dokumentację realizacji zadań Programu EKO-STRAŻNIK, która rozpowszechniona będzie do placówek oświatowych na Mazowszu.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli rozszerzyć działania Programu w oparciu o dotychczas zdobyte doświadczenia.

 

Zadanie pod nazwą „PROGRAM EDUKACYJNY EKO-STRAŻNIK – POMYŚL,
POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ (2011)” dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 35 934,40 zł
www.wfosigw.pl

 

Wycieczka Eko Strażników do Żywca w ramach Programu

Film promocyjny Programu edukacyjnego "EKO-STRAŻNIK" cz. 1

Film promocyjny Programu edukacyjnego "EKO-STRAŻNIK" cz. 2

 • -

Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej – baza edukacyjna ekostrażników

Dnia 29 marca 2012 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 18000 zł. Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej – baza edukacyjna ekostrażników to projekt, który  przewiduje  remont bazy edukacyjnej ekostrażników zlokalizowanej w Publicznym Gimnazjum nr 1 ul. Słowackiego 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywa 100 % kosztów związanych z prowadzonym działaniem. 

 • -

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Dnia 21 czerwca 2011 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 6 775,06 zł. na realizację projektu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki" www.wfosigw.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie