Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności
  • osób fizycznych
  • wspólnot mieszkaniowych
  • osób prawnych
  • przedsiębiorców
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Priorytetem Miasta jest likwidacja starych źródeł ogrzewania zasilanych paliwem stałym. W związku z powyższym dotacja celowa będzie przyznawana w pierwszej kolejności Wnioskodawcom zmieniającym takowe źródło ogrzewania na nowe. W przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci gazowej spowodowanej brakiem sieci oraz nie spełnianiem norm technicznych budynku dotowany będzie zakup pieca zasilanego alternatywnym źródłem ciepła (pellet, elektryczne, olejowe, pompa ciepła). W przypadku nie wyczerpania środków finansowych na dotacje celowe na likwidację kotłów zasilanych paliwem stałym dotacje będą przyznawane pozostałym Wnioskodawcom chcącym wymienić swoje niskosprawne źródła ogrzewania.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w terminie do 31 maja roku, w którym planowana jest modernizacja kotłowni. Druk wniosku zawiera informacje dot. użytkowanego źródła ciepła oraz opis planowanego do zainstalowania źródła ciepła.

Złożenie wniosku o przyznaje dotacji nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. O miejscu na liście chętnych do otrzymania dotacji decydować będzie data wpływu wniosku oraz rodzaj likwidowanego starego źródła ciepła. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku o przyznanie dotacji wnioskodawcy zostaną poinformowani listownie o decyzji komisji w sprawie przyznania dotacji.

Umowy na udzielenie dotacji celowej będą zawierane z Wnioskodawcami do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na wymianę źródeł ciepła w danym roku budżetowym. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku budżetowym, niezrealizowane wnioski nie będą rozpatrywane w roku następnym.

W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez beneficjenta pomimo przyznanej dotacji w danym roku kalendarzowym wniosek nie będzie przeniesiony na listę oczekujących na rok następny a niewykorzystana kwota dofinansowania zostanie przyznana na realizację inwestycji kolejnego prawidłowo złożonego wniosku.

Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do rozliczenia przyznanej dotacji do 15 grudnia roku, w którym została podpisana umowa o przyznanie dotacji celowej na druku Rozliczenia przyznanej dotacji.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie