Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Największym bogactwem przyrodniczo – krajobrazowym Nowego Dworu Mazowieckiego jest malownicze położenie w widłach rzeki Wisły i Narwi, co nadaje miastu niepowtarzalny klimat i urok. Tworzą go wysokie skarpy, rozlewiska, tereny wydmowe i kompleksy łąk.

Wzdłuż dolin rzek prowadzą dwa ponadregionalne korytarze ekologiczne z bogatym i specyficznym światem zwierząt, szczególnie ptaków. Najcenniejsze tereny zostały włączone do obszarów chronionego krajobrazu. Miało to na celu zachowanie dla rekreacji i turystyki dużego, mało zmienionego, interesującego przyrodniczo krajobrazu oraz stworzenie możliwości ochrony gatunkowej i szczególnie cennych przyrodniczo terenów. Również Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 23 grudnia 1998 roku uznał za rezerwat przyrody obszar wysp, piaszczystych łach oraz wód płynących rzeki Wisły. Względy krajobrazowo – przyrodnicze oraz bliskość dwóch rzek stwarzają dobre warunki do aktywnego wypoczynku i decydują o turystycznych walorach miasta.

Przedsięwzięcia proekologiczne w Nowym Dworze Mazowieckim zmierzają do eliminowania przestarzałych technologii, redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych, kompleksowej ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami komunalnymi oraz uporządkowania gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie