Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

 • Krajowy Plan Odbudowy - logo.

Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 26

Dofinansowanie zadania pn. Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 26, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki z programu MALUCH+ 2022–2029

 • Fragment zarysu granic województwa mazowieckiego. Granatowy napis - POŻYCZKI, czerwony - MAZOWIECKIE.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Mazowieckim” zostało sfinansowane z pożyczki z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w kwocie 6 743 241,10 zł

 • VIRTUALWOF. Czerwone V, żółte O, niebieskie F.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 priorytet II Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi

 • Instalacja centralnego ogrzewania, obiekt Miejskiego Zakładu Oczyszczania.

„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”

Projekt realizowany dzięki środkom finansowym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 • Zabytkowy budynek z czerwonej cegły.

Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i gospodarcze, poprzez rewitalizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tak, a by zatrzymać proces degradacji tych obiektów. Projekt polegał na wykonaniu remontów części wspólnych bloków komunalnych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu dachów, wykonaniu przyłączy c.w.u oraz c.o, tak aby poprawić funkcjonalność obiektów a także podnieść jakość życia osobom mieszkającym w blokach komunalnych

 • InterRevita_Poster_page-0001

Projekt InterRevita

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, podobnie jak inne miasta w kraju i za granicą stoi w obliczu wielu wyzwań związanych m.in. z odpływem młodych ludzi, starzeniem się społeczeństwa, ale także kryzysem klimatycznym i zdegradowanymi obszarami. Wymaga to podejścia terytorialnego, ukierunkowanego na konkretne okoliczności w sposób zintegrowany, dostosowany do regionalnych potrzeb i kontekstu.

Projekt InterRevita ma na celu zaoferowanie szerokiego spojrzenia na zrównoważony, zintegrowany rozwój miast (małych i średnich, a także wzmocnienie powiązań z ich zapleczem, poprzez podkreślenie roli rewitalizacji i regeneracji dla poprawy jakości życia. Projekt skorzysta na włączeniu regionów i miast z terytoriów obejmujących całą UE, które mogą wymieniać się doświadczeniami i uczyć od siebie nawzajem (Belgia, Włochy, Litwa, Łotwa, Polska, Hiszpania).

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Partner: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki realizują projekt dofinansowany z Funduszy...

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej

 • Napis Virtual WOF w formie loga.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych

 • Dwa komputery dla nowodworskich szkół.

40 komputerów dla nowodworskich szkół

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 • 52 komputery dla nowodworskich szkół

52 komputery dla nowodworskich szkół

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 • Parkuj i Jedź

Budowa systemu parkingów "Parkuj i Jedź" w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych

 • Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II.

Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II

We wrześniu 2017 roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie na przebudowę Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”, w ramach której powstanie druga wiata dla handlujących z oświetleniem, odwodnieniem i dostępem do gniazd elektrycznych. Dodatkowo, poprzez utwardzenie placu pod parking na działce przyległej obok targowiska, powstaną miejsca postojowe dla kupujących w ilości 119 miejsc

 • Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym dworze Mazowieckim.

Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim

Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym dworze Mazowieckim” realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej – Ochrona Środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

 • Kasyno oficerskie - elewacja.

Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno-edukacyjne

Jest to czwarty projekt, który pozwolił zrewitalizować dawne Kasyno Oficerskie.

Projekt dotyczy adaptacji historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno - edukacyjne. Tym samym projekt służył nadaniu nowych funkcji użytkowych z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne, a także turystyczne. W wyniku jego realizacji powstała nowa przestrzeń przeznaczona na cele kulturalne i edukacyjne. Zaplanowane modernizacje i prace konserwatorskie w sali balowej (d. klubowej) oraz balkonu dla orkiestry (obecnie obiekty wyłączone z użytkowania) zaadaptowały istniejącą infrastrukturę do roli wielofunkcyjnych reprezentacyjnych pomieszczeń, będących miejscem prezentacji wystaw, koncertów muzycznych i innych

 • IMG_8258

Jest to trzeci projekt, który pozwolił zrewitalizować dawne Kasyno Oficerskie.

Założeniem były prace renowacyjne i adaptacyjne zabytkowego, historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin i jego otoczenia. Projekt miał na celu zachowanie go od dalszej degradacji i dostosowanie do pełnienia funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz funkcji kulturowo-edukacyjnych. Ma to na celu doprowadzić do wzrostu regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację budynku dawnego Klubu Oficerskiego na terenie Twierdzy Modlin (cel główny projektu). Przed realizacja projektu budynek był wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

 • Dawne Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin.

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

Był to drugi projekt, który pozwolił zrewitalizować dawne Kasyno Oficerskie.

Głównym założeniem była adaptacja do nowych celów zabytkowego obiektu architektury wojskowej, tak aby w ramach zrealizowanego projektu stworzono szeroki katalog funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, dla szerokiej grupy odbiorców – mieszkańcy oraz turyści krajowi oraz zagraniczni

 • Widok F - sala kinowa.

Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin

Głównym założeniem była adaptacja do nowych celów zabytkowego obiektu architektury wojskowej, tak aby w ramach zrealizowanego projektu stworzono szeroki katalog funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, dla szerokiej grupy odbiorców – mieszkańcy oraz turyści krajowi oraz zagraniczni

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało Grant ramach...

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało Grant ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Wysokość grantu 123.600 tys. zł bez żadnych kosztów własnych, dofinansowanie w 100%.
W ramach projektu zostanie przeszkolonych 240 osób powyżej 25 roku życia w tym minimum 10% osób powyżej 65 roku życia. Szkolenia odbędą się w 7 grupach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”

E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM

Projekt pn. „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM” zrealizuje działania polegające na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Świadczone będą e-usługi zgrupowane następująco

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP

W dniu 12 grudnia 2018 roku została podpisana umowa nr POWR.0218.00-00-0008/18 pn. „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Średni samochód ratowniczo-gaśniczego.

Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego oraz podwyższenie stopnia ochrony przed innymi zagrożeniami naturalnymi, a także antropogenicznymi w mieście Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zapór przeciwpowodziowych dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie