Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

 • Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Partner: Miasto...

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej

 • Napis Virtual WOF w formie loga.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych

 • Dwa komputery dla nowodworskich szkół.

40 komputerów dla nowodworskich szkół

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 • 52 komputery dla nowodworskich szkół

52 komputery dla nowodworskich szkół

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 • Parkuj i Jedź

Budowa systemu parkingów "Parkuj i Jedź" w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych

 • Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze...

Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – etap II

We wrześniu 2017 roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie na przebudowę Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”, w ramach której powstanie druga wiata dla handlujących z oświetleniem, odwodnieniem i dostępem do gniazd elektrycznych. Dodatkowo, poprzez utwardzenie placu pod parking na działce przyległej obok targowiska, powstaną miejsca postojowe dla kupujących w ilości 119 miejsc

 • Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym dworze...

Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim

Projekt pn.: „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym dworze Mazowieckim” realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej – Ochrona Środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

 • Widok F - sala kinowa.

Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin

Jest to kolejny z projektów, obok "Wzrostu regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin", realizowany w obiekcie zabytkowego Kasyna Oficerskiego. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.05.03.00-14-6028/16-00 przewiduje przekazanie Miastu Nowy Dwór Mazowiecki dotacji w kwocie 3 437 708,04 złotych na realizację prac konserwatorsko – restauratorskich mających na celu przywrócenie dawnych funkcji kulturowych obiektu a także stworzenie nowych

 • Dawne Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin.

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

W maju 2017 roku Miasto Nowy Dwór Mazowiecki podpisało umowę o dofinansowanie na realizację zadania, w wyniku którego po wykonaniu prac renowacyjnych i konserwatorskich w budynku zabytkowego Kasyna Oficerskiego, zostanie utworzona przestrzeń do realizacji działań o charakterze turystycznym. W budynku zostanie wymieniony dach, wykonane zostaną prace związane z renowacją elewacji. Ponadto wnętrze obiektu zostanie odrestaurowane w zakresie części pomieszczeń na parterze oraz reprezentacyjnej klatki schodowej

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało Grant ramach...

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało Grant ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Wysokość grantu 123.600 tys. zł bez żadnych kosztów własnych, dofinansowanie w 100%.
W ramach projektu zostanie przeszkolonych 240 osób powyżej 25 roku życia w tym minimum 10% osób powyżej 65 roku życia. Szkolenia odbędą się w 7 grupach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”

E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM

Projekt pn. „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM” zrealizuje działania polegające na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Świadczone będą e-usługi zgrupowane następująco

Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP

W dniu 12 grudnia 2018 roku została podpisana umowa nr POWR.0218.00-00-0008/18 pn. „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • Średni samochód ratowniczo-gaśniczego.

Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego oraz podwyższenie stopnia ochrony przed innymi zagrożeniami naturalnymi, a także antropogenicznymi w mieście Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zapór przeciwpowodziowych dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki

 • -

Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego

Historia inwestycji sięga 2013 roku kiedy to 16 grudnia Miasto złożyło wniosek do propozycji na listę Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013.

 • -

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowiecki

Zadanie polega na budowie hali (sali) sportowej wraz z widownią przy Szkole Podstawowej nr 7 zlokalizowanej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, a wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 – w technologii budownictwa wysoko energooszczędnego.

 • -

Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowiecki

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej wraz z widownią przy Szkole Podstawowej nr 7 zlokalizowanej przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, a wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 – w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego.

 • -

Kolektory słoneczne dla mieszkańców

W dniu 14 listopada 2013, rozpoczęto montaże kolektorów słonecznych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wykonawca, którym jest firma Antinus Sp. z o.o. ze Skierniewic, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przystąpiła do realizacji inwestycji. Umowa obowiązuje do 22 tycznia 2014 roku.

 

Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej

Przedmiotem realizowanego projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, pozwalająca zwiększyć efektywność energetyczną tych obiektów wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 • -

Edukacja kluczem do sukcesu

Projekt realizowany jest z środków EFS w ramach IX Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • -

Nowodworskie okno na świat

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mający na celu zapobiegnięcie cyfrowemu wykluczeniu (eInclusion). Pomagamy odnajdywać się w świecie komputerów, Internetu i bezpiecznej informatyki.

 • -

Rewitalizacja parku miejskiego

Działania realizowane w ramach projektu zakładają rewitalizację parku, która przywróci świetność i dawny urok założenia historycznego opartego na osi neoklasycystycznego kościoła.

 • -

Budowa drogi gminnej Jana Pawła II

Projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" zakładał budowę drogi Jana Pawła II wraz z ulicami dojazdowymi oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z drogą krajową nr 62. 

 • -

Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej

„Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dobiega końca.

 • -

Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

Projekt systemowy współfinansowany ze środków UE w ramach PO KL na lata 2007 -2013.Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter