Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła

Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 2. Kryteria wyboru inwestycji:

 1. nieruchomość, której dotyczy wymiana źródła ciepła jest położona na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
 2. dotacja przyznawana jest beneficjentom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556 z późń. zm.);
 3. nieruchomość jest ogrzewana piecem/kotłem na paliwo stałe, który nie spełnia warunków Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia
  21 października 2009 r. (Dz. U UE L 193 z 21.7.2015 z późn.zm) ekoprojekt dla kotłów na paliwo stałe;
 4. nieruchomość jest ogrzewana piecem/kotłem na gaz lub paliwo płynne, którego sprawność wytwarzania ciepła jest mniejsza
  niż 92 %;

§ 3..Inwestycje objęte dotacją celową:

 1. Wymiana pieca/kotła, o którym mowa w § 2 pkt 3,4;
  1. na piece / kotły opalane gazem,
  2. na piece / kotły opalane alternatywnym źródłem energii (pellet, elektryczne, paliwo płynne) w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci gazowej,
  3. na pompę ciepła.
 2. W przypadku braku przyłącza do nieruchomości na wykonanie:
  1. przyłącza do sieci gazowej,
  2. przyłącza do sieci ciepłowniczej,
  3. instalacji zbiornika na paliwo ciekłe.
 3. Dotacja przyznawana jest jednorazowo na nieruchomość, chyba, że w nieruchomości znajdują się wyodrębnione prawnie lub faktycznie lokale mieszkalne posiadające odrębne źródła ogrzewania. Wówczas dotacja przyznawana jest na każdy lokal jednorazowo.

§ 4 . Warunki techniczne jakie muszą spełniać nowe źródła ciepła:

 1. montowane źródła ciepła są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję;
 2. piece zasilane gazem muszą posiadać sprawność wytwarzania ciepła określoną w dokumentacji technicznej wyższą niż 92 %;
 3. piece elektryczne muszą posiadać sprawność wytwarzania ciepła określoną w dokumentacji technicznej wyższą niż 92 %;
 4. piece olejowe muszą posiadać sprawność wytwarzania ciepła określoną w dokumentacji technicznej wyższą niż 92 %;
 5. piece na pellet muszą spełniać warunki Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz. U UE L 193
  z 21.7.2015 z późn.zm) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
 6. pompy ciepła muszą posiadać współczynnik efektywności COP określony w dokumentacji technicznej wyższy niż 4,3;
 7. nowe źródła ciepła mogą służyć dodatkowo do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

§ 5. Wysokość dotacji celowej wynosi:

 1. 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jednakże nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów - na zakup nowego źródła ciepła
  o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2;
 2. 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) jednakże nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów na wykonanie przyłączy lub instalacji o których mowa w § 3 ust. 2;
 3. 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych), jednakże nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów na zakup i instalację pompy ciepła, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

 § 6. Warunki przyznawania dotacji celowej:

 1. wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przed rozpoczęciem modernizacji systemu ogrzewania;
 2. wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć w siedzibie Urzędu w terminie do 31 maja roku, w którym planowany jest zakup nowego źródła ogrzewania;
 3. w przypadku niewykorzystania wszystkich środków przewidzianych w budżecie zadania na dany rok wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć w siedzibie Urzędu w terminie do 30 listopada roku, w którym planowany jest zakup nowego źródła ogrzewania;
 4. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 5. wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim;
 6. wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o przyznaniu dotacji lub o niezakwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku;
 7. umowy o przyznaniu dotacji celowej na wymianę źródła ciepła, o którym mowa w § 2 pkt 4 będą zawieranie pod warunkiem niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w danym roku budżetowym na wymianę źródła ciepła, o którym mowa § 2 pkt 3; umowy na udzielenie dotacji celowej będą zawierane z Wnioskodawcami do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na wymianę źródeł ciepła w danym roku budżetowym;
 8. w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez Wnioskodawcę pomimo przyznanej dotacji w danym roku kalendarzowym wniosek nie będzie przeniesiony na listę oczekujących na rok następny a niewykorzystana kwota dofinansowania zostanie przyznana na realizację inwestycji kolejnego prawidłowo złożonego wniosku;
 9. w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku budżetowym, niezrealizowane wnioski nie będą rozpatrywane w roku następnym;
 10. wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do rozliczenia przyznanej dotacji do 15 grudnia roku, w którym została podpisana umowa o przyznanie dotacji celowej;
 11. wymieniane źródło ciepła, o którym mowa w § 2 pkt 3 i 4 na terenie danej nieruchomości jest zdemontowane w sposób trwały uniemożliwiający jego ponowne podłączenie;
 12. udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 jest możliwe jedynie łącznie z udzieleniem dotacji na realizację inwestycji, o której mowa w § 3 ust 1. pkt 1 lub 2.

§ 7. Tryb udzielania dotacji celowej:

 1. dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek Wnioskodawcy/Wnioskodawców, zawierający:
  1. dane personalne wnioskodawcy/wnioskodawców,
  2. dane teleadresowe,
  3. tytuł prawny władania nieruchomością,
  4. rodzaj posiadanego źródła ciepła, ze wskazaniem ilości posiadanych urządzeń,
  5. dane budynku/lokalu, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła,
  6. rodzaj planowanego do realizacji nowego źródła ciepła, ze wskazaniem charakteru produkowanego ciepła,
  7. planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
  8. pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania;
 1. w przypadku braków formalnych we wniosku Wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku;
 2. weryfikacja wniosków przeprowadzana będzie przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
 3. umowy o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła będą zawierane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z Wnioskodawcami, którzy spełniają warunki określone w niniejszych zasadach.

 § 8. Rozliczenie dotacji celowej:

 1. następuje na pisemny wniosek Wnioskodawcy zawierający:
  1. dane osobowe Wnioskodawcy/Wnioskodawców,
  2. numer Umowy na dofinansowanie wymiany źródła ciepła zawartej z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki,
  3. dane zainstalowanego nowego źródła ciepła,
  4. w przypadku realizacji zadań określonych w § 3 pkt 2 wskazanie długości wykonanych przyłączy,
  5. certyfikat Ecodesign - Certyfikat spełniania warunków Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz. U UE L 193 z 21.7.2015 z późn.zm) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
  6. dokument potwierdzający usunięcie w sposób trwały starego źródła ciepła,
  7. kopia karty gwarancyjnej nowego pieca,
  8. faktury VAT za zakup nowego źródła ciepła wystawiona na wnioskodawcę,
  9. faktury VAT za wykonanie przyłącza do sieci gazowej wystawiona na wnioskodawcę,
  10. faktury VAT za wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej wystawiona na wnioskodawcę,
  11. faktury VAT za instalację zbiornika na paliwo płynne wystawiona na wnioskodawcę.
 1. wypłata dotacji celowej na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia w siedzibie Urzędu prawidłowego rozliczenia przyznanej dotacji w formie, o której mowa w pkt. 1.

 § 9. Zasady i tryb przyznania dotacji celowej jako pomocy de minimis:

 1. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, zgodnie z:
  1. rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.2013.352.1 z późn. zm.),
  2. rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L 352 z 24.12.2013, s.9, z późn.zm.);
 2. warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa, jest przedłożenie:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis
   w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie
   o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie