Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie kształcenia osób młodocianych

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), 
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1636), 
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2019 poz.1636), 
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2019 poz. 644 ze zm.) w sprawie praktycznej nauki zawodu - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych, 
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) - dotyczy szkół branżowych, 
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644),
 8. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz.  U.  z 2020 r. poz. 2159 ze zm.), 
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1) - wygasa z dniem 31.12.2023 r.
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.9) - wygasa z dniem 31.12.2027 r.
 11. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.  U. z 2021 r. poz. 743), 
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr. 53 poz. 311).
 13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 122 ustawy - Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają warunki:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 • a) młodociany w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza/Cech;
 • b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna;
 1. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1. 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46 b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, wynosi do 10 000 zł - art. 122 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe. Przepis ww. art. stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od  1 września 2019 r. Wnioski składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem wskazanie zawodu  w prognozie publikowanej co roku w Monitorze Polskim tj.

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2019/2020,
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2020/2021,
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz. 122)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2021/2022,
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki Z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2022 r. poz. 120.) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2022/2023.

Kwoty dofinansowania określone w pkt. 1, 2 i 3 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Waloryzacja w roku 2022 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. (M. P. z 2022 r., poz.31)- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1 %).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiący załącznik nr 1, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, co wynika z art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowym dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, która prowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego; 
 3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 4. kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika - jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy;
 6. przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami;
 7. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2021 r., poz. 232 ze zm.). 
 8. oświadczenie pracodawcy o wielkości otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku podatkowym (obrotowym), w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat - załącznik nr 1a, albo kopie wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie.
 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543) - załącznik nr 1b.
 10. inne dokumenty/ informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/ informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/ informacje niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

Załączone kopie dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby niniejszego postępowania zgodnie z przepisem art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem (obustronnie),  datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby składającej oświadczenie. Oświadczenie powinno być złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA i przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania z Kuratorium Oświaty w Warszawie, środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

OPŁATY

Nie pobiera się

TERMIN ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA i przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

TRYB UDZIELENIA ODPOWIEDZI

Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE: tel. kontaktowy 502-173-603

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Pracodawcy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.) zostali zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Natomiast na podstawie § 3a ww. rozporządzenia o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Ilekroć jest mowa o "izbie rzemieślniczej" (§ 3b ww. rozporządzenia) należy przez to rozumieć także cech, jeżeli sprawuje on nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji - załącznik nr 2 należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 lub przedłożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

KILKA WAŻNYCH RAD DLA PRACODAWCÓW:

 1. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianym w art. 195 i art. 196 kodeksu pracy.
 2. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy- przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 3. Pracodawca, który jest rzemieślnikiem zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2159 ze zm.) musi być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej. „Młodociani, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu dotychczasowym, który po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po dniu 1 stycznia 2020 r.) stał się rzemieślnikiem w rozumieniu art. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, kontynuują to przygotowanie zawodowe oraz zdają egzaminy zgodnie z dotychczasowymi zasadami dotyczącymi młodocianych zatrudnionych u pracodawców niebędących rzemieślnikami.”- art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495).

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie