Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 marca 2022 roku

Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie unieważnienia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłoszonego Zarządzeniem nr 32/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 4 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372 z późn.zm.), art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 z poźn. zm.), Uchwały Nr XXVIII/356/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§1. Unieważniam I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłoszony Zarządzeniem nr 32/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 4 lutego
2022 r.

§2. Przyczyna unieważnienia – żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów formalnych konkursu.

§3. Wykaz złożonych ofert stanowi załącznik do Zarządzenia.

§4. Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
  3. na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – www.nowydwormaz.pl/ngo

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie