Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie obowiązywania stanu epidemii

Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu: porady prawne w każdy poniedziałek, środa 8.00-12.00, piątek 12.00-14.00 tel. 600 575 322 e-mail tomaszpetrykowski@wp.pl, porady prawne w tym mediacje w każdy wtorek, czwartek 8.00-12.00, piątek 14.00-16.00 tel. 602 249 403, e-mail pjw@pro.onet.pl.

Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Czosnów, odbywaj się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu, w każdy poniedziałek 9.00-13.00, wtorek-piątek 8.00-12.00, tel. 884 003 434 p.wyslocki@fundacjaepb.pl.

Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Nasielsk, odbywaja się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu, w każdy poniedziałek 13.00-17.00, wtorek-czwartek 12.00-16.00, piątek 11.00-15.00 tel. 888 981 429 e-mail m.chalupka@fundacjaepb.pl.

Informacja dostępna na www.nowodworski.pl, www.bip.nowodworski.pl.
NPP Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim e-mail npp@nowodworski.pl, tel 664 193 746, 22 765 32 37.

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  i mediacji oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania w 2021r. Powiat Nowodworski.
Informuję, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2020, poz.2232), stosownie do:

Art. 3

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art. 3a

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Art. 4

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Art. 4a

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod   
  rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
-  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
-  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w   
   sprawie karnej;
-  przeprowadzenie mediacji;
-  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 
   mediatorem.
 - nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 - sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 
   postępowania mediacyjnego;
-  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 8 ust. 4

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  664 193 746 lub  22 7653237 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30. 

Art. 8 ust. 8

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  • autor: Dorota Lubowiecka

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter