Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

 • -

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przystępuje do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013.Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne” (nr projektu POKL.09.01.02-14-345/11).

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 marca 2012r. do 31 grudnia 2013r.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Szkolna 3, Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Bema 312, Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Chemików 1A oraz Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Młodzieżowa 1, funkcjonujących na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

W ramach projektu będą odbywać się następujące zajęcia:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

W projekcie będzie uczestniczyć 578 uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

W ramach projektu zakupione zostaną dla szkół podstawowych pomoce dydataktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 411 484,70 zł.

W dniu 6 lutego 2012 roku Gmina Nowy Dwór Mazowiecki ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup usług edukacyjnych w ramach w/w projektu.

W wyniku przetargu zostaną wybrani wykonawcy, z którymi zostaną podpisane stosowne umowy na realizację poszczególnych typów zajęć.

W dniu 5 marca 2012 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację zajęć edukacyjnych w poszczególnych szkołach podstawowych. Następnie zostały podpisane umowy z wykonawcami na poszczególne części zamówienia. Na podstawie podpisanych umów nastąpiła realizacja zajęć, która poszerzyła ofertę edukacyjną nowodworskich szkół.

W dniu 6 lutego 2012 roku Gmina Nowy Dwór Mazowiecki ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup pomocy edukacyjnych w ramach projektu.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie