Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

  • -

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przystępuje do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013.Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych -


pt. „Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne”
nr projektu POKL.09.01.02-14-345/11.


Projekt będzie realizowany w okresie od 01 marca 2012r. do 31 grudnia 2013r.

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Szkolna 3, Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Bema 312, Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Chemików 1A oraz Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Młodzieżowa 1, funkcjonujących na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

W ramach projektu będą odbywać się następujące zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,  w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym  uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
W projekcie będzie uczestniczyć 578 uczniów z klas I-III szkół podstawowych.
W ramach projektu zakupione zostaną dla szkół podstawowych pomoce dydataktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 411 484,70zł.
W dniu 6 lutego 2012 roku Gmina Nowy Dwór Mazowiecki ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup usług edukacyjnych w ramach w/w projektu.
W wyniku przetargu zostaną wybrani wykonawcy, z którymi zostaną podpisane stosowne umowy na realizację poszczególnych typów zajęć.
 

W dniu 5 marca 2012 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację zajęć edukacyjnych w poszczególnych szkołach podstawowych. Następnie zostały podpisane umowy z wykonawcami na poszczególne części zamówienia. Na podstawie podpisanych umów nastąpiła realizacja zajęć, która  poszerzyła ofertę edukacyjną nowodworskich szkół.

W dniu 6 lutego 2012 roku Gmina Nowy Dwór Mazowiecki ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup pomocy edukacyjnych w ramach projektu.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

UWAGA!

Informujemy że od 1 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Godziny pracy Urzędu w dni powszednie: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zostały także określone godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich.

Obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00 
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00
[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter