Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zarządzenie nr 43/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 20 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2024 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571), zarządzam co następuje:

§1

  1. W celu wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim
    w 2024 roku, rozstrzyga się konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 28/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 lutego 2024 r.
  2. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji opiniującej, powołanej Zarządzeniem Nr 39/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 marca 2024 roku, ogłaszam wyniki konkursu:

1) Zadanie: Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych.

a) Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe SUBSIDIUM z siedzibą przy ul. Bema 312 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł zadania: Profilaktyczny Senior w Modlinie Twierdzy 2024.

Udziela się dotacji w wysokości: 15 000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych).

b) Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Rodzice z Klasą” z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 2, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł zadania: Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma programu profilaktycznego i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

Udziela się dotacji w wysokości: 30 000,00 zł ( trzydzieści złotych).

c) Stowarzyszenie Modlin Jest Mi Bliski z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 13 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

Tytuł zadania: Profilaktyka z Seniorami z Górki 2024.

Udziela się dotacji w wysokości: 15 000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571).

BURMISTZ

/-/ Jacek Kowalski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie