Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Informacja nt. stypendiów socjalnych

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że od 01 września 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Partyzantów 7  będzie prowadził  postępowania z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Uchwała  Nr V/74/2019  z dnia 27 czerwca 2019r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki określa nowe wnioski do udzielenia stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, które stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do w/w uchwały . Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego od 01 września b.r.  będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7.  

Zasady ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020 nie zmieniły się, podstawą do ubiegania się o stypendium socjalne jest miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która nie może przekroczyć  w 528 zł netto na osobę, składając wniosek, należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r.
Wszystkie wnioski składa się w terminie: od 1 do 15 września 2019r.
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2019 r.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:
•    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
•    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
•    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:
•    rodzice niepełnoletniego ucznia,
•    pełnoletni uczeń,
•    dyrektor szkoły

Wniosek  o udzielenie stypendium szkolnego w sposób szczegółowy określa jakie dokumenty należy załączyć do prawidłowego wyliczenia kryterium dochodowego, które uprawnia do nabycia świadczenia w postaci stypendium szkolnego. 
 

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter