Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

PODSTAWY PRAWNE – UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Uchwały przyjęte przez Radę Miejską w Nowy Dworze Mazowieckim dotyczące wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

1. Uchwała nr XVII/263/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2. Uchwała nr XVIII/278/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.

3. Uchwała nr XIV/144/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15-12-2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają bez wezwania z dołu za dany miesiąc do 30 dnia każdego miesiąca (w lutym do 28 dnia miesiąca). Opłaty można dokonać w punkcie bankowym Mazowieckiego Banku Spółdzielczego znajdującego się w pok. Nr 7 na parterze Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wskazany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała nr XVII/264/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała zawiera informację na temat zakresu usług świadczonych przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub zamieszkałych w części w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale została określona częstotliwości i sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz informacje o stacjonarnych i mobilnych punktach selektywnej zbiórki. Załącznikiem do ww. uchwały jest Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze Mazowiecki, który mieści się przy ul. Przytorowej 7.

5. Uchwała nr X/164/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13-12-2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Właściciel nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązanych jest złożyć deklarację, w terminie:

• pierwszą deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
• nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wpływająca na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
• korektę deklaracji w przypadku uzupełnienia danych nie mających wpływu na wysokość opłaty.

(Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest w zabudowie wielorodzinnej, w której ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat).

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter