Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2022 roku

Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

  1. Pani Anna Jurkowska – Kierownik Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  2. Pan Zenon Klimczewski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  3. Pan Adam Szabłowski – Członek Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

  1. analiza złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia,
  2. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii, co do złożonych ofert, rekomendacji, co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek: 8:00-16:00
  • wtorek: dzień wewnętrzny
  • środa: 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-20:00
  • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie