Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29.01.2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 29.01.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. 2023, poz. 571 ), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2024 roku, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

  1. Pani Iwona Kuczera – Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  2. Pani Joanna Dudzińska – Podinspektor ds. Społecznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  3. Pan Adam Szabłowski-członek Zarządu Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Świt” w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. analiza złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia.
  2. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii, co do złożonych ofert, rekomendacji, co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie