Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego od 22 kwietnia 2020 roku

 Od 22 kwietnia 2020 roku zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Bezpośrednia obsługa mieszkańców prowadzona będzie jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich. W USC jednocześnie obsługiwana będzie jedna osoba, a w Wydziale Spraw Obywatelskich dwie osoby. W pozostałym zakresie funkcjonowania Urzędu pozostawiamy dotychczasową formę obsługi. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, wiadomości e-mail i korzystania z platformy e-PUAP. 

Urząd będzie czynny w poniedziałki od 9.00 do 14.00, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. 

W godzinach od 10.00 do 11.00 obsługiwać będziemy wyłącznie osoby w wieku powyżej 65 roku życia oraz osoby niepełnosprawne. 

 

Liczba klientów przebywających jednocześnie w Urzędzie pozostanie ściśle ograniczona. Nad tą kwestią, przy wejściu do Urzędu czuwać będzie Straż Miejska. Prosimy o zrozumienie sytuacji oraz o sukcesywne załatwianie spraw.  

Pisma do Burmistrza Miasta i Urzędu Miejskiego można składać do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej przy wejściu do Urzędu. Uwaga! Dokumenty będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU. 

Osoby wchodzące do Urzędu będą musiały zdezynfekować ręce, a także posiadać zasłonięte usta oraz nos. 

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 22 51 22 000, 22 51 22 222, e-mail: sekretariat@nowydwormaz.pl 

 

 

Przypominamy, że część spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich można załatwić zdalnie: 

  • Urząd Stanu Cywilnego tel. 22 51 22 271, 22 51 22 272. 

1 Poprzez https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#rodzina-i-malzenstwo można złożyć: 

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,     

- wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, 

- zgłoszenie urodzenia dziecka.   

2. Poprzez https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta można złożyć: 

- wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego, 

- wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,   

- wniosek o zmianę imienia i nazwiska. 

UWAGA: Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego. 

1.    Dowody osobiste: 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet 

2.    Zameldowanie 

Sprawy związaną z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace 

3. Działalność gospodarcza 

Przedsiębiorców zachęcamy do składania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego (bez konieczności przychodzenia do Urzędu Miejskiego). Wnioski do CEIDG w formie elektronicznej można załatwić za pośrednictwem strony: www.ceidg.gov.pl        

  • Sprawy Społeczne i Karta Dużej Rodziny: tel. 22 51 22 163 oraz 22 51 22 162. 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania: https://www.gov.pl/web/rodzina/gdzie-zlozyc-wniosek 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/). 

Wypełniony wniosek można złożyć do przygotowanej urny przy wejściu do Urzędu. 

  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego: 

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tel. 22 51 22 212, e-mai: paulina.przerwa@nowydwormaz.pl 

  • Wydział Gospodarki Komunalnej 

Gospodarka Komunalnahttp://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=633 

e-mail: marta.sotowicz@nowydwormaz.pl 

tel. 22 51 22 198 

1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ePUAP), 

(druk pobiera się ze strony miasta i wysyła w sprawach ogólnych ePUAP-em podpisując się profilem zaufanym), 

2. zgłoszenie reklamacyjne dotyczące braku odbioru odpadów: 

marta.sotowicz@nowydwormaz.pl

Mieszkalnictwo: http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=159476 

e-mail: lidia.neuman@nowydwormaz.pl 

tel. 22 51 22 193 

1. wnioski zainteresowanych o przyznanie mieszkania komunalnego, 

2. pisma i wnioski ogólne, 

3. sprawy bieżące mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych. 

Inne (zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną): http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=808 

e-mail: julianna.borkowska@nowydwormaz.pl 

tel. 22 51 22 192 

Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego: 

e-mail: sebastian.nowakowski@nowydwormaz.pl 

tel. 22 51 22 499 

Drogi Gminne

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=189087 

e-mail: agnieszka.grzelak@nowydwormaz.pl 

tel. 22 51 22 194 

1. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

2. zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

3. zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

4. zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, 

5. zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej, 

6. wnioskowanie o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, 

7. zgłaszanie uwag i wniosków dot. nieprawidłowości w oznakowaniu dróg, 

8. zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników gminnych. 

Ochrona Środowiska: 

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=665 

e-mail: malgorzata.kielbasinska@nowydwormaz.pl 

tel. 22 51 22 195 

1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, 

2. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, 

3. wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła.

Sprawy Wojskowe - tel. 22 51 22 251

Przyjmowanie wniosków ws. zwrotu utraconego wynagrodzenia/dochodu w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=71152

e-mail: ewa.palac@nowydwormaz.pl

Miejski Konserwator Zabytków -  tel. 22 51 22 107, 728 474 584,

e-mail: marek.przezdziecki@nowydwormaz.pl

 

 

 

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie