Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Bezpieczne miasto

Bezpieczeństwo obywateli oraz wysoki poziom porządku publicznego to jedno z najważniejszych zadań naszej gminy.

Po przemianach ustrojowych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku mając na względzie dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim podjęła uchwałę o powołaniu Straży Miejskiej.
We wrześniu 1991r. sformowano straż i po przeszkoleniu kandydatów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pierwszych pięciu strażników rozpoczęło służbę w mieście. Zostali oni bardzo pozytywnie przyjęci przez mieszkańców i radnych. Od początku nawiązali współpracę z miejscową Komendą Policji i zaowocowało to wspólnymi służbami i innymi formami współdziałania, które trwają do dzisiaj.

Obecnie straż liczy 16 osób, służby odbywają się codziennie od 7:00 do 22:00 oraz w godz. 7:00-19:00 i 19:00-7:00 wspólne słuzby z policjantami. Podczas tych służb Straż Miejska użycza swojego radiowozu. W trakcie roku szkolnego odbywają się także wspólne mieszane patrole szkolne w rejonach szkół. Patrole te przyczyniły się do ujęcia osób zagrażających uczącej się młodzieży i zyskały aprobatę uczniów ich rodziców i nauczycieli.

Oprócz wspólnych służb i patroli mieszanych trwa bieżąca wymiana informacji na temat miejsc szczególnie zagrożonych, a także realizowane jest zawarte w 1999r. porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta a Komendantem Powiatowym Policji dotyczące współpracy Straży Miejskiej i Policji.

W strukturach Rady Miejskiej funkcjonuje prężnie działająca Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Do jej zadań należy m.in. ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
W posiedzeniach komisji oprócz radnych biorą udział m.in. przedstawiciele Policji Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, WOPR ora OSP.
Komisja Bezpieczeństwa co kwartał, a Rada Miejska raz w roku dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wnioski z Komisji Bezpieczeństwa przekazywane są do właściwych instytucji.

Do podstawowych zadań gminy należy także ochrona mieszkańców i ratownictwo w sytuacjach zagrożenia, także zagrożenia zdarzeniami nadzwyczajnymi. W naszym mieście utworzony został i funkcjonuje Zespół Reagowania Kryzysowego w skład, którego wchodzą m.in. przedstawiciele gminy, Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o., Policji, Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku wysokiego stanu wód na rzekach Wisła i Narew oraz zagrożenia powodziowego Zespół Reagowania Kryzysowego podejmuje m.in. decyzję, aby strażnicy miejscy kontrolowali stan wałów przeciwpowodziowych i stan wód na rzekach.
Gmina informuje mieszkańców o stanach zagrożenia oraz o podejmowanych działaniach związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi poprzez prasę lokalną oraz nowodworski portal.

Do zadań gminy należy także poprawa infrastruktury i inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inwestycje w urządzenia sportowe dla młodzieży.
W związku z tym przy hali sportowej NOSiR wykonano tzw. Skatepark, gdzie młodzież może jeździć na deskorolkach i rolkach, ćwiczyć ewolucje nie niszcząc przy tym innych miejsc i nie zakłócając ciszy i porządku na osiedlach mieszkaniowych.
Wykonano także uzupełnienia w oznakowaniu dróg zarówno pionowym jak i poziomym oraz zmodernizowano nawierzchnię ulic i chodników.
Dzięki dobrej współpracy Społecznego Komitetu "Żyj Bezpiecznie" z władzami miasta uruchomiono monitoring miejski, który w znacznym stopniu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na ulicach Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Od stycznia 2008r. obsługę monitoringu przejęła Straż Miejska, jest on obsługiwany przez cztery osoby całodobowo. Wszelkie zauażone wydarzenia są przekazywane do dyżurnego policjanta lub do SM zależnie od sytuacji.

Samorząd gminny od wielu lat wspiera finansowo naszą Komendę Powiatową Policji oraz Państwową Straż Pożarną, a także Ochotniczą Straż Pożarną.
Środki finansowe przekazane na potrzeby naszej Komendy Policji przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu radiowozów oraz na lepsze wyposażenie policjantów m.in. w kamizelki specjalistyczne, noktowizory itp. Ponadto doceniając bardzo dobrą wspólpracę policjantów i strażników przyczyniającą się do poprawy stanu bezpieczeństwa, Burmistrz Miasta przekazał środki finansowe na nagrody dla policjantów.
Natomiast środki finansowe przeznaczone na Ochotniczą Straż Pożarną pozwoliły na zakup paliwa, wyposażenia i umundurowania, remonty samochodów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz działań sensu stricto porządkowo-policyjnych wykonywanych przez Straż Miejską również wydziały Urzędu Miejskiego prowadzą działania zmierzające do ograniczenia zjawisk negatywnych czy patologicznych.
Ważna jest działalność edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacja wolnego czasu i rozwijanie właściwych zainteresowań.
Wyżej wymieniona działalność wiąże się z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Miejskiej i obejmuje dzieci oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także ponadgimnazjalnych poprzez:

 • edukacyjne spektakle teatralne
 • zajęcia w ramach SKS-ów 
 • zajęcia świetlicowe oraz wyjazdowe ( basen, kino, wycieczki )
 • koła zainteresowań ( np. dziennikarskie, teatralne )

We wspomnianych formach uczestniczy ok. 3600 uczniów. Tematyka edukacyjna zawiera również problemy bezpieczeństwa takie jak:

 • bezpieczeństwo w domu, szkole, na drodze i na podwórku
 • w zgodzie z sobą i otoczniem
 • uzależnienia, współuzależnienia, przemoc

realizowane są one poprzez programy: "Domowi Detektywi", "Narkotykom mówię – nie", "Wszystko o przemocy", "Debata", "Spójrz inaczej", "Koncert Marka", "Drzazgi", "Alkoholizm jest chorobą" oraz "Zachowaj trzeźwy umysł".

Szkoły Podstawowe również prowadzą dodatkowe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także postępowania z niewypałami.

Zupełnie inną działalność prowadzi, ale także mając na względzie zabezpieczenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji (finansowany także przez gminę).

Jest to upowszechnianie kultury fizycznej. Działają tu sekcje sportowe młodzieżowej piłki nożnej zrzeszające ok. 150 chłopców od 9-18 lat, piłki siatkowej dziewcząt ok. 50 osób, biegów ulicznych i przełajowych dziewcząt i chłopców, tenisa stołowego i tenisa ziemnego.

Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć także w zajęciach sportów walki Ju-jitsu.
W czasie roku szkolnego uczniowie nowodworskich szkół systematycznie biorą udział w specjalnie planowanych zawodach sportowych oraz imprezach o charakterze rekreacyjnym.

W 2004r. NOSiR zapoczątkował cykl olimpiad przedszkolnych i szkolnych dając ogromną satysfakcję najmłodszym sportowcom i ich opiekunom.

O właściwe zabezpieczenie wolnego czasu dzieci i młodzieży, a także rozwijanie ich zainteresowań bardzo skutecznie dba Nowodworski Ośrodek Kultury.
Zajęcia te stanowią alternatywę dla wystawania na klatkach schodowych i narażanie się na negatywne oddziaływania podwórkowych grup rówieśniczych.

Reasumując podkreślić należy ogromny wkład gminy oraz gminnych jednostek w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno w czynności prewencyjne typu policyjnego jak inne czynności profilaktyczne.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Kancelaria Burmistrza oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pracują w czwartki w godz. 8.00-20.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: dzień wewnętrzny
 • środa: 8:00-16:00
 • czwartek: 8:00-20:00
 • piątek: 8:00-16:00

W poniedziałki, środy i piątki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 15:45.

W czwartki ostatni interesant przyjmowany jest o godzinie 19:45.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie