Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Produktami projektu są 1,08km w 2006 i 1,97km w 2007 zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją. Na modernizację systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim składały się:

ETAP I
- modernizacja ulicy Granicznej (dł. 1077 m) oraz ulicy Przemysłowej (dł. 890 m), wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych  wzdłuż ulic Granicznej (1077 m) i Przemysłowej (890 m)

ETAP II
- modernizacja ulic: Leśnej (dł. 1356 m), Sportowej (dł. 1250 m), Towarowej (dł. 398 m), Nowołęcznej (dł. 538 m), budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Leśnej (dł. 1356 m), budowa wiaduktu nad torami PKP linii E-65 (pow. 4034 m2) oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej (dł. 1356 m).

Przedmiotem opisywanego projektu była realizacja I ETAPU modernizacji.
W celu przystosowania ulicy Granicznej do ruchu kategorii KR5 należało rozebrać istniejącą nawierzchnię i wykonać nową o konstrukcji przystosowanej do kategorii ruchu KR5.

Przyjęte  rozwiązania techniczne to:
- jezdnia szerokości - 7.0 m
- pobocza gruntowe - 2x1,25 m
- ciąg pieszo-rowerowy usytuowany po wschodniej stronie (odseparowany od drogi) o szer. 2,5 m

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
14 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie razem 47 cm

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:
8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej
5 cm – piasek średnio lub drobnoziarnisty.

Długość drogi wynosi 1077 metrów bieżących, szerokość projektowanej drogi 7.0 m.
Razem powierzchnia drogi przeznaczona do rozbiórki wynosi 1077m x 6.0m – 6462 m2
powierzchnia drogi do wybudowania wynosi 1077m x 7.0m - 7539m2.

Plany rozwojowe terenów przemysłowych wymagały dostosowania konstrukcji nawierzchni ul. Przemysłowej do kategorii ruchu KR4 oraz przebudowy istniejącego ciągu pieszego, poszerzenia, wyrównania i dostosowania go do parametrów ciągu pieszo-rowerowego.

Przyjęte rozwiązania techniczne to:
- jezdnia szerokości 7.0 m prowadzona w obustronnych krawężnikach z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
- ciąg pieszo –rowerowy prowadzony po starym śladzie chodnika o szerokości 2,5 m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
5cm     – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
8 cm    – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
10 cm  – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
20 cm  – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego.
43 cm – razem

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:
8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej
5 cm - piasek średnio lub drobnoziarnisty.

Długość ulicy Przemysłowej część wschodnia 392 mb, zachodnia 498 mb - razem 890mb ,
- powierzchnia nawierzchni z trylinki przykrytej dywanikiem bitumicznym 2925 m2 +2519 m2= 5444 m2.,
- powierzchnia drogi o nowej konstrukcji (498+392) x 7,0 =6230 m2
- powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego (498+392) x 2,5 = 1245 m2.

Ogólnym celem projektu było stworzenie warunków do lokalizowania na rewitalizowanym terenie nowych przedsiębiorstw generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospdoarczo-społeczny


Tytuł projektu: "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Wartość projektu: 5 232 143,32 zł
Wartość dofinansowania: 2 867 550,73 zł
 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie