Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zasady i tryb głosowania

Zarządzenie nr 135/2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz w związku z § 4 pkt. 4 załącznika do Zarządzenia nr 36/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1

Określam zasady i tryb głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w postaci załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Jacek Kowalski

Burmistrz Miasta

 

Załącznik do Zarządzenia nr 135/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Zasady i tryb głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

§1
Postanowienia ogólne

1.    Przedmiotem głosowania jest wybór projektów do realizacji w ramach Budżetu dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 rok spośród projektów ujętych w załączniku nr 1.

2.    Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim, zwane dalej Głosującymi.

3.    Głosujący zobowiązani są do oddania głosu osobiście.

§2
Sposób i czas trwania głosowania

1.    Głosowanie odbywać się będzie przez Internet od północy z 11 na 12 września 2016 r. do północy z 18 na 19 września 2016 r. poprzez stronę www.bo.nowydwormaz.pl.

2.    Opis procedury głosowania przez Internet stanowi załącznik nr 2.

3.    Osobom, które nie mają możliwości oddania głosu przez Internet z powodu braku dostępu do Internetu lub jakiegokolwiek innego powodu 17 września 2016 r. w godz. 9.00-16.00 udostępni się niezbędne do oddania głosu narzędzia w następujących lokalizacjach:

a.    Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska;

b.    Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Młodzieżowa 1;

c.    Zespół Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Szkolna 3;

d.    Zespół Szkół nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312.

4.    W przypadku głosowania opisanego w pkt. 4 obowiązuje procedura, której opis stanowi załącznik nr 2.

 

§3
Wyniki głosowania

1.    W wyniku głosowania powstaną „Listy zadań” uporządkowane według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. Do projektu budżetu na 2017 r. wpisane będą te zadania, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy kwoty 400 000 zł w przypadku dużych projektów oraz 100 000 zł w przypadku małych projektów.

2.    W przypadku takiej samej liczby głosów kolejność przez głosowanie ustali Komisja, o której mowa w Zarządzeniu nr 86/2016 z dnia 16 maja 2016 r.

3.    Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§4
Głosowanie w przypadku awarii systemu do głosowania

1.    W przypadku wystąpienia awarii systemu do głosowania informacja o awarii zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a głosowanie zostanie przerwane.

2.    Wznowienie głosowania odbędzie się 24 września 2016 r. w godz. 9.00-20.00 w lokalizacjach wskazanych w § 2 ust. 4.

3.    Wznowione głosowanie odbywać się będzie za pomocą papierowego formularzy, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

4.    Wznowione głosowanie możliwe będzie jedynie dla osób, które nie oddały głosu w sposób opisany w § 2. Głosy oddane ponownie będą nieważne.

5.    Nad poprawnością głosowania w przypadku awarii systemu do głosowania czuwać będzie Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.  

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie